Bayside Frankston
2 Olsen Street
Frankston VIC 3199
Australia
Menu